دکستروز + اتانول

Dextrose + Ethanol

الکترولیت ها

 • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

  داروی با نسخه

  Injection: Dextrose 5%+Ethanol 5%


  • افزایش مقدار کالری دریافت شده
  •  تأمین مایعات بدن

  • بزرگسالان:  میزان‌ 2ـ1 لیتر در 24 ساعت‌ تزریق‌ می‌شود. معمولا بزرگسالان‌ قادر به‌ متابولیزه‌ کردن‌ 10 میلی‌لیتر الکل‌ درساعت‌ می‌باشند.
  • کودکان: بسته‌ به‌ وزن‌ کودک‌ و پاسخ‌ بالینی‌ تا 40 ml/kg  یا 1000ـ350 میلی‌لیتردر 24 ساعت‌ تزریق‌ می‌شود.

  • تب‌
  •  عفونت‌ در محل‌ تزریق‌
  •  ترومبوز یا فلبیت‌ وریدی‌
  •  نشت‌ محلول‌ به‌ بافتهای‌ اطراف‌ رگ‌ و افزایش‌ حجم‌ خون‌
  • با تزریق‌ سریع‌، به‌ علت‌ مسمومیت‌ ناشی‌ ازالکل‌ سرگیجه‌، برافروختگی‌، عدم‌ درک‌ زمان‌، مکان‌ و ارتباطهای‌ فردی‌ یا تسکین‌ نیز ممکن‌ است‌ بروز نماید.

  • در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ این‌ فرآورده‌ با باربیتوراتها، بنزودیازپین‌ها، متوکلوپرامید و فنوتیازین‌ها ضعف‌  CNS ناشی‌ از این‌ داروها تشدید خواهد شد.
  • اثرات‌ فارماکولوژیک‌ انسولین‌ در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ با این‌ فرآورده‌ ممکن‌ است‌ افزایش‌ یابد و منجر به‌ بروز کمی‌ قند خون‌ گردد.
  • سایمتیدین‌ ممکن‌ است‌ غلظت‌ پلاسمایی‌ اتانول‌ را افزایش‌ دهد.

  • وضعیت بیمار از نظر تعادل مایع و غلظت الکترولیت ها و تعادل اسید و باز باید پیگیری شود.
  • محلول باید به آهستگی تزریق گردد و بیمار باید از نظر بروز بی قراری یا خواب آلودگی تحت نظر قرار گیرد.

  اتیل‌ الکل‌ با سرعت‌ ml/hr20ـ10 متابولیزه‌ می‌شود. اگرسرعت‌ انفوزیون‌ بیش‌ از سرعت‌ متابولیسم‌ باشد، اثر تسکین‌ بخش‌ الکل‌ ظاهر می‌شود. الکل‌ بیشتر در کبد به‌ استات‌ یا استالدئید متابولیزه‌ می‌شود.


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد