نشانگرهای زیستی ابتلا ب بیماری قلبی شناخته شدند
نشانگرهای زیستی ابتلا ب بیماری قلبی شناخته شدند

نشانگرهای زیستی ابتلا ب بیماری قلبی شناخته شدند

12 آذر 1394

نتایج یک مطالعه با مدل حیوانی در دانشگاه شمال کارولینا نشان داد که LDL اکسیده شده و فروکتوزامین دو نشانگر زیستی بسیار مهم به ویژه در خانم ها برای ابتلا به بیماری قلبی و عروقی می باشند. مقاومت به انسولین خطر بسیار بزرگی برای ابتلا به بیماری قلبی و عروقی بشمار می رود. با وجود این برخی از افراد ممکن است شدت متوسطی از بیماری کرونر قلبی را تجربه کنند. محققین در این مطالعه دو نشانگر زیستی LDL کلسترول اکسید شده و پروتئین هایی مثل فروکتوزامین یا HbA1c را پیشنهاد کردند. این دو نشانگر زیستی بهتر است جزو اهداف درمانی قرار گیرند. به بیان نویسنده مسئول این مقاله دکتر Timothy Nichols؛ "ما در این مطالعه همبستگی این عوامل را با مقاومت به انسولین ارزیابی کردیم، سپس برای درمان آن تلاش کردیم."محققین در این مطالعه گونه خوک را نتخاب کردن به دلیل این که از لحاظ سوخت و سازی بسیار شبیه انسان است و علاوه بر این ساختار قلب این حیوان نیز بسیار شبیه انسان است. محققین با اعمال رژیم غذایی پرچربی و حاوی نمک پس از گذشت یک سال مقاومت به انسولین را در خوک ها ایجاد کردند. به عبارت دیگر بدن آن ها میزان زیادی انسولین تولید می کرد ولی سلول ها توانایی پاسخگویی به آن ها را نداشتند. یافته های حاصل از این مطالعه نشان داد که مقاومت به انسولین با تنگی عروق پیشرفته رابطه ای نداشت، با وجود این مقادیر LDL اکسید شده و فروکتوزامین رابطه مستقیی با بیماری قلبی و عروقی پیشرفته داشت.  یافته های حاصل از این مطالعه در مجله PLoS One منتشر شد.

منبع:


Timothy C. Nichols, et al. Oxidized LDL and Fructosamine Associated with Severity of Coronary Artery Atherosclerosis in Insulin Resistant Pigs Fed a High Fat/High NaCl Diet. PLOS ONE, 2015
 

تعداد بازدید: 595

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.