مبارزه با افسردگی با کمک اسید فولیک!
مبارزه با افسردگی با کمک اسید فولیک!

مبارزه با افسردگی با کمک اسید فولیک!

3 مهر 1391

افسردگی یکی از عارضه های روانی است که از ویژگی های آن می توان به احساس کسالت، غمگینی، نا امیدی، کاهش اعتماد به نفس، کاهش تحرک و انگیزه برای انجام امور زندگی و غیرهرا نام برد. مراحل شدیدتر این بیماری می توانند خطرناک و حتی تهدید کننده زندگی افراد مبتلا  باشند.  این در حالیست که افسردگی با تغذیه ارتباط دارد و به نظر می رسد که برخی از  کمبودهای غذایی می توانند در ابتلا به این بیماری موثر باشند.  برای مثال برخی از شواهد علمی اخیر حاکی از آنند که کمبود فولات ممکن است با اختلالات افسردگی مرتبط باشد.

در همین راستا یک مطالعه اخیر به هدف ارزیابی تاثیر فولات رژیم غذایی بر علایم افسردگی، بر روی جمعی از  زنان جوان ژاپنی  (واقع در سنین باروری)  انجام گرفت. این مطالعه در ژاپن روی 141 خانم ژاپنی سن 18 تا 28 سال انجام گرفت. از نسخه ژاپنیمقیاسسنجشافسردگیمرکز مطالعات اپیدمیولوژیک (D–CES)برای غربالگری علایم افسردگی استفاده شد ( لازم به توضیح است که مقیاس افسردگی مرکز مطالعات اپیدمیولوژیک (D–CES)؛ یک پرسشنامه جهت سنجش افسردگی است که حاوی تعدادی سوالات می باشد، دریافت امتیاز بیش از 16 دراین تست، دال بر وجود افسردگی می باشد. در مطالعه جاری از نسخه ژاپنی این پرسشنامه برای سنجش افسردگی زنان استفاده گشت). دریافت غذایی توسط پرسشنامه تاریخچه غذایی مورد بررسی قرار گرفت. همچنین به منظور ارزیابی سطوح همو سیستئین و فولات،  نمونه های خونی غیر ناشتا جمع آوری گشتند.

نتایج این مطالعه نشان داد که دریافت فولات در زنان دارای امتیازات CES-Dمساوی با 19و بیشتر( در مقایسه با زنان دارای امتیاز کمتر از 19)، آشکارا کمتر بود. تحلیل های آماری پس از انجام تطابق های لازم برای سن، وضعیت زندگی، سیگار کشیدن و نمایه توده بدنی  حاکی از آن بود که؛  ارتباط های معنی داری  بین امتیازهای CES-Dمساوی و بیشتر از19( دال بر  ابتلا به افسردگی)،  با کمبود دریافت فولات و ویتامین ب6 وجود دارد. دریافت کافی فولات به میران بیشتر از مقادیر مجاز توصیه شده ( RDA: 240  میکروگرم در روز)  مستقلا˝با کاهش خطر افسردگی مرتبط بود.

شواهد آماری در کل حاکی از آن بود که شانس افسردگی در زنانی که فولات را بیش از مقدار توصیه شده (RDA: معادل با 240 میکروگرم در روز)  مصرف می کنند، پایین تر است. شواهد این مطالعه پیشنهاد می کند که کمبود فولات رژیم غذایی می تواند از علل ایجاد افسردگی در زنان سنین باروری  باشد. لذا ممکن است استفاده از مکمل فولات در زنان افسرده، در بهبود افسردگی آنها موثر باشد.

نکته عملی: شواهد علمی اخیر حاکی از آنند که دریافت کافی فولات با کاهش احتمال ابتلا به افسردگی مرتبط است،  لذا ممکن است استفاده از مکملهای فولات در بهبود افسردگی زنانی که دریافت ناکافی از فولات غذایی داشته اند، مثمر ثمر باشد.

منبع:

J Midwifery Womens Health. 2012

تعداد بازدید: 1186

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.