اثر رژیم غنی از روغن زیتون و مغزها بر بیماری های قلبی
اثر رژیم غنی از روغن زیتون و مغزها بر بیماری های قلبی

اثر رژیم غنی از روغن زیتون و مغزها بر بیماری های قلبی

26 اردیبهشت 1391

 روغن زیتون خالص و مغزها از اجزای اصلی رژیم غذایی مدیترانه ای هستند؛ رژیم غذایی مدیترانه ای نیز یک الگوی غذایی دوستدار قلب محسوب می شود. مغزها اثرات پایین آورندگی کلسترول دارند و شواهد بسیاری در این زمینه وجود دارد ولیکن شواهد برای روغن زیتون خالص و اثر آن بر عوامل خطر بیماری های قلبی عروقی کافی نیستند.
در  مطالعه ای که به تازگی در مجله ی Nutrition, Metabolism and Cardiovascular Diseases به چاپ رسیده است، محققین به بررسی اثر جایگزینی 40% از چربی رژیم غذایی با روغن زیتون خالص ، گردو، بادام و تاثیر آنها بر چربیهای سرم و دیگر مارکرهای مشخص کننده ی بیماری قلبی عروقی پرداخته اند.
در یک طرح مقطعی، بیماران مبتلا به هیپرکلسترولمی بعد از یک دوره 4 هفته ای دریافت رژیم غذایی سالم، در سه گروه دریافت رژیم غذایی غنی از روغن زیتون، گردو و یا بادام قرار گرفتند. دوره دریافت، 4 هفته به طول انجامید.
ارزیابی در میزان تغییرات لیپیدهای سرم، مارکرهای التهابی و اکسیداسیون صورت گرفت. این تغییرات توسط متدهای استاندارد اندازه گیری شد. در 18 فرد تکمیل کننده ی مطالعه (9زن و 9مرد با میانگین سنی 56 سال و نمایه توده بدن 7/25) کلسترول LDL نسبت به زمان پایه 3/7، 8/10 و 4/13 درصد به ترتیب بعد از رژیم های غذایی غنی از روغن زیتون، گردو و بادام کاهش پیدا کرد. کلسترول تام و نسبتLDL بهHDL به طور مساوی کاهش داشت. تغییری در دیگر میزان چربیها و بیومارکرهای التهابی و اکسیداسیون دیده نشد.
نکته عملی: نتایج تایید کننده خاصیت پایین آورندگی کلسترول خون در رژیم های غذایی غنی از مغزها می باشند. همچنین پیشنهاد می شود که روغن زیتون خالص غنی از فنولیک، اثر کاهندگی کلسترول دارد و این اثر غیرمستقل از محتوای اسیدچرب آن می باشد. بنابراین توصیه به دریافت این 3 ماده غذایی در رژیم غذایی روزانه میشود البته در حد اعتدال، چرا که به هر جهت جزء گروه چربیها محسوب می شوند و این گروه نیز کالری بالایی را دارا می باشد(یعنی 9 کالری به ازاء هر گرم).

تعداد بازدید: 987

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.