ترمیم نقایص مادرزادی جمجمه و صورت
ترمیم نقایص مادرزادی جمجمه و صورت

ترمیم نقایص مادرزادی جمجمه و صورت

افزایش فاصله بین دو چشم ( هیپرتلوریسم) یا تغییر شکل های جمجمه که در بعضی از سندرمهای مادرزادی مانند کروزون، اپرت و... دیده میشوند بصورت تیمی با همکاران محترم جراح اعصاب صورت میپذیرد. از آنجاکه در این اعمال جراحی نیاز به بخش مراقبت های ویژه ( ICU) بعد از عمل جراحی وجود دارد،  این اعمال صرفا در بیمارستانهای مجهز ( و نه دی کلینیک) انجام میگردد.

منبع:

http://www.doctorfathi.com

تعداد بازدید: 599

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.