میلرینون

Milrinone

داروهای قلبی عروقی

 • بیماری های قلبی عروقی

  داروی با نسخه

  Injection: 1mg/ml


  • کنترل کوتاه مدت نارسایی شدید قلبی که به سایر درمان ها پاسخ نمی دهد
  • نارسایی حاد قلب پس از جراحی قلب


  • بالغین: مقدار شروع اولیه mcg/kg 50 است که طی مدت 10 دقیقه انفوزیون وریدی می شود. درمان نگهدارنده با انفوزیون مداوم وریدی mcg/kg/min 0.375-0.75  ادامه می یابد. 
  • کودکان: مقدار شروع اولیه mcg/kg 75 است که طی مدت 10 دقیقه انفوزیون وریدی می شود. درمان نگهدارنده با انفوزیون مداوم وریدی 1- 0.75 mcg/kg/min    ادامه می یابد.

  • آریتمی بطنی و فوق بطنی
  • افت فشارخون
  • درد قفسه سینه از نوع شبه آنژینی
  • سردرد
  • کاهش پتاسیم خون
  • لرزش
  • کاهش پلاکت خون

  گروه C:                
  مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


  نام ژنریک نام تجاری اشکال دارویی دوز کشور سازنده نام شرکت
  Milrinone   Amp 1 mg/ml Canada Sandoz

   


  تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

  طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد