فنیل افرین (بینی)

Phenylephrine (Nasal)

 • Decophen
 • Nasophrin
 • Ephonix

  • بیماری های گوش، حلق و بینی

   داروی بدون نسخه

   • Nasal Drop: 0.25%, 0.5%
   • Nasal Spray: 0.25%, 0.5%

   • ضداحتقان بینی

   • بالغین: از قطره یا اسپری 0.25 درصد و 0.5 درصد 3-2 قطره یا پاف در هر سوراخ بینی هر چهار ساعت استفاده می شود.
   • کودکان: از قطره یا اسپری 0.25 درصد 3-2 قطره یا پاف در هر سوراخ بینی هر چهار ساعت استفاده می شود.

   عوارض در صورت جذب سیستمیک:

   • آریتمی
   • کاهش برون ده قلب
   • اضطراب
   • سرگیجه
   • اسیدوز متابولیک
   • لرزش
   • علائم سمپاتیک

   در صورت جذب سیستمیک، پس از مصرف فنیل افرین همراه با ماپروتیلن، داروهای ضدافسردگی سه حلقه ای و مهارکننده های آنزیم مونوآمین اکسیداز ممکن است فشارخون افزایش یابد.


   • در هر دوره درمان، بیش از سه روز استفاده نشود.
   • قبل از استفاده از دارو بینی باید تمیز شود.
   • بعد از استفاده از دارو برای 5 تا 10 دقیقه از بینی تنفس نشود.

   گروه C:                
   مطالعات حیوانی نشان دهنده اثرات جانبی بر روی جنین بوده اند، اما شواهد کافی در مورد انسان وجود ندارد. با اینحال، منافع استفاده از دارو در زنان باردار ممکن است از خطرات احتمالی آن بیشتر باشد.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد