ساخارین

Saccharin

 • Saccharin Sodium

  عوامل تغذیه ای و ویتامین ها (مکمل ها)

  • ویتامین ها، مینرال ها و الکترولیت ها

   داروی با نسخه

   Pellet: 13-16 mg


   • ساخارین‌ بعنوان‌ شیرین‌ کننده‌ مصرف‌ می‌شود و قدرت‌ شیرین‌ کنندگی‌ آن‌ در حدود 300 برابرسوکروز است‌.

   بندرت‌ واکنش‌ های‌ حساسیت‌ مفرط و حساسیت‌ به‌ نوربا مصرف‌ ساخارین‌ گزارش‌ شده‌ است‌.


   ساخارین‌ بسهولت‌ از مجرای‌ گوارش‌ جذب‌ می‌شود و تقریبا به صورت‌ دست‌ نخورده‌ طی‌ 48ـ24 ساعت‌ از طریق‌ ادرار دفع‌ می‌شود.


   تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.

   طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد