30 دقیقه پیاده روی پیری سلولی را 9 سال به تاخیر می اندازد.
30 دقیقه پیاده روی پیری سلولی را 9 سال به تاخیر می اندازد.

30 دقیقه پیاده روی پیری سلولی را 9 سال به تاخیر می اندازد.

1 مرداد 1396

پس از یافتن این مهم که افراد فعال می توانند افزایش سن بیولوژیکی خود را متوقف کنند، مطالعات بر اهمیت فعالیت بدنی بیشتر تمرکز کرده اند. یافته ها بیانگر این هستند روزانه به مدت 30 یا 40 دقیقه پیاده روی در 5 روز از هفته کوتاه شدن تلومرها را کم کرده و روند پیری سلولی را تا 9 سال کاهش می دهد.

تلومرها پوشش محافظ در انتهای کروموزوم هستند که با ساختارهای رشته مانند در سلول ها، DNA را نگه می دارند. آنها اغلب به نوارهای پلاستیکی انتهای بند کفش تشبیه می شوند، زیرا انتهای کروموزم را از فرسایش و چسبیدن به دیگر کروموزوم ها متوقف می نمایند. تلومرها به عنوان نشانگر سن بیولوژیکی درنظر گرفته می شوند. با افزایش سن، طول آنها کاهش می یابد. زمانیکه تلومرها بیش از حد کوتاه شوند، دیگر قادر به محافظت از کروموزوم نبوده و منجر به توقف کارکرد سلول و مرگ آن می شود.

شیوه زندگی نامناسب، مانند عدم تحرک، از طریق ایجاد استرس اکسیداتیو (ناتوانی بدن برای جبران آسیب سلولی ناشی از رادیکال های آزاد) می توانند به کوتاه شدن تلومر منجر شوند. تا به حال می دانستیم فعالیت بدنی منظم منجر به کاهش مرگ و میر شده و طول عمر را می افزاید و حالا پی برده ایم شاید از طریق حفظ تلومر برایمان مفید باشد.

نکته عملی: اگر تمایل به کاهش سن بیولوژیکی خود دارید، فعالیت بدنی کم کافی نمی باشد. بلکه باید بطور منظم و در سطوح بالا فعالیت داشته باشید.

منبع:

Larry A. Tucker et al. "Physical activity and telomere length in U.S. men and women: An NHANES investigation". Preventative Medicine, 2017.

تعداد بازدید: 1254

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.