تأثیرفلاوونوئیدهای اپی کاتچین و کوئرستین بر سلامت قلب و عروق
تأثیرفلاوونوئیدهای  اپی کاتچین و کوئرستین بر سلامت قلب و عروق

تأثیرفلاوونوئیدهای اپی کاتچین و کوئرستین بر سلامت قلب و عروق

19 بهمن 1394

مطالعات آینده نگر نشان داده اند که یک همبستگی بین دریافت غذاهای غنی از فلاوونوئید(مانند چای و کاکائو) و بیماری های قلبی-عروقی وجود دارد. کارآزمایی های بالینی نیز نشان داده اند که این مواد اثر حمایت کننده از عوامل میانجی بیماری های قلبی و عروقی دارند. این اثر ممکن است ناشی از اثرات حمایتی فلاوونوئید اپی کاتچین( در چای و کاکائو) و کوئرستین( در چای) باشد.
محققان به منظور بررسی اثر مکمل یاری اپی کاتچین و کوئرستین خالص بر عملکرد عروق و سلامت قلبی-عروقی مطالعه ای را طراحی و اجرا نمودند. نتایج حاصل از این مطالعه در سال 2015 در American journal of clinical nutrition منتشر شده است.
سی و هفت مرد و زن به ظاهر سالم در محدودۀ سنی 40 تا 80 سال با فشار خون سیستولیک بین 125 تا 160 میلی متر جیوه برای شرکت در مطالعه انتخاب شدند. این مطالعه به صورت یک کارآزمایی بالینی تصادفی، دو سو کور و دارونما- کنترل طراحی شده بود. عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی قبل و 4 هفته بعد از مصرف روزانۀ مکمل های فلاوونوئید اندازه گیری شد. شرکت کنندگان در دو گروه تصادفی به مدت 4 هفته روزانه،  100 میلی گرم اپی کاتچین، 160 میلی گرم کوئرستین و یا کپسول دارونما دریافت می کردند. اتساع عروق وابسته به جریان خون و همچنین عوامل خطر بیماری های قلبی-عروقی و عملکرد عروق قبل و بعد از مداخله مورد بررسی قرار گرفت.
مکمل اپی کاتچین به طور قابل توجه باعث اتساع عروق ناشی از جریان خون نشد. این مکمل انسولین ناشتای پلاسما و همچنین مقاومت انسولینی را بهبود بخشید و تأثیری بر گلوکز ناشتای خون نداشت. اپی کاتچین منجر به تغییری در فشار خون، سختی شریان ها، نیتریک اکسید، اندوتلین 1 و پروفایل لیپیدی خون نشد. مکمل کوئرستین هیچ تأثیری بر اتساع عروق ناشی از جریان خون، مقاومت انسولینی و دیگر عوامل خطر بیماری قلبی  عروقی نداشت.
شواهد موجود نشان می دهند که اپی کاتچین به نوبۀ خود با بهبود مقاومت انسولینی ممکن است در تأثیر حمایتی چای و کاکائو از قلب نقش داشته باشد. ممکن است کوئرستین نقش مهمی در اثرات مثبت چای بر سلامت قلب نقش مهمی داشته باشد.
واژگان کلیدی:
منبع: Am J Clin Nutr 2015 101: 914-921
 

تعداد بازدید: 542

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.