اضافه وزن داشتن بهتر از چاقی است
اضافه وزن داشتن بهتر از چاقی است

اضافه وزن داشتن بهتر از چاقی است

28 دی 1391

بر اساس نتایج مطالعه ای که در مجله ی JAMA به چاپ رسید، بررسی 100 مطالعه که نزدیک به 3میلیون نفر دارای اضافه وزن و چاقی را مورد بررسی قرار داده بودند نشان داد که؛ چاقی با تمام دلایل مرگ ارتباط مستقیم و زیادی دارد در حالی که اضافه وزن ارتباط کمتری با دلایل مرگ دارد. روشن شدن ارتباط بین وزن مطلوب و طبیعی، اضافه وزن و چاقی با دلایل  و عوامل مرتبط با مرگ می تواند از لحاظ بالینی در تصمیم گیری های کلینیکی بسیار حائز اهمیت باشد. در این مطالعه سعی شد به نرمال سازی شاخص توده ی بدنی و دلایل مرگ پرداخته شود. یافته های حاصل از مطالعه نشان داد که در افراد دارای اضافه وزن میزان مرگ یک کاهش 6 درصدی را نشان داد در حالی که در افراد چاق میزان مرگ یک افزایش 18 درصدی را نشان داد. به طور جزئی، میزان مرگ در افراد دارای چاقی درجه ی 1؛ یک افزایش 5 درصدی و در افراد دارای چاقی درجه ی 2 و 3 یک افزایش 29 درصدی را نشان داد. به دلیل ارتباط کم چاقی درجه ی 1 با دلایل مگ ومیر، بنابراین می توان نتیجه گرفت که با افزایش میزان شاخص توده ی بدنی میزان مرگ نیز افزایش می یابد. میزان مرگ در افراد دارای اضافه وزن و چاقی در جه ی 1 کمتر گزارش شده است. میزان اختلال در سوخت و ساز، عوارض قلبی عروقی در افراد با درجه ی چاقی بالا، بیشتر است. در بیماران دارای وزن کم و نرمال میزان مرگ و میر کمر از بیماران دارای اضافه وزن و چاق است. بنابراین می توان از شاخص توده ی بدنی به عنوان اولین اقدام برای شناسایی و ارزیابی جامع عوامل خطر استفاده کرد.

منبع:

Katherine M, et al. Association of All-Cause Mortality With Overweight and Obesity Using Standard Body Mass Index CategoriesA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA, Jan 2013.

تعداد بازدید: 458

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.