از مغز، تاچربی و تا کاهش وزن
از مغز، تاچربی و تا کاهش وزن

از مغز، تاچربی و تا کاهش وزن

13 بهمن 1394

محققین Instituto Gulbenkian de Ciencia در مطالعه ای دریافتند که بافت چربی عصب رسانی دارد و تحریک مستقیم نرون ها در بافت چربی برای شکستن چربی کفایت می کند. این یافته ها مرحله ای جدید را  در زمینه درمان های ضد چاقی ایجاد می کند. وزن در کنترل هورمون لپتین است، که در مغز بر تنظیم دریافت غذا و سوخت و ساز دخالت دارد. بنابراین، این موضوع تابه امروز ناشناخته است که پیام های مغزی برای شکستن چربی چگونه به بافت ارسال می شوند. به تازگی، مطالعه ای نشان داد که بافت چربی عصب رسانی دارد و تحریک مستقیم نرون ها در چربی موجب شکستن آن ها می شود. بافت چربی بیش از 20 تا 25درصد وزن بدن را تشکیل می دهد و به عنوان ذخیره کننده انرژی در نظر گرفته می شود. چربی در بافت چربی به صورت تری گلیسیرید ذخیره می شود. 20 سال پیش هورمون لپتین شناخته شد که در بافت چربی به میزان کم تولید می شود و میزان آن به مقدار بافت چربی بستگی دارد. این هورمون مغزرا از میزان بافت چربی در بدن آگاه می سازد.  محققین در این مطالعه دریافتند که بافت چربی سفید دارای فیبرهای عصبی است . درواقع هنگامی که سلول های بافت چربی سفید با تکنیک حساس اولترا ارزیابی شدند مشخص شد که توسط پایانه های عصبی سمپاتیک محصور شدند. سپش محققین توسط تکنیک های پیشرفته ای اعصاب سمپاتیک را در این نواحی فعال کردند، متعاقب این فعالسازی میزان شکستن سلول های چربی نیز افزایش یافت.یافته های حاصل از این مطالعه در مجله Cell منتشر شد.

منبع:


Wenwen Zeng, et al. Sympathetic Neuro-adipose Connections Mediate Leptin-Driven Lipolysis. Cell, 2015
 

تعداد بازدید: 737

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.