اثر فعالیت ورزشی و رژیم غذایی برترکیب فلور میکروبی معده
اثر فعالیت ورزشی و رژیم غذایی برترکیب فلور میکروبی معده

اثر فعالیت ورزشی و رژیم غذایی برترکیب فلور میکروبی معده

17 شهریور 1394

فلور میکروبی معده، دفاع میزبان و سوخت وساز در یک شبکۀ پیام رسانی با یکدیگر در ارتباط هستند. اجزاء این چرخه سه جزئی می تواند تحت تأثیر رژیم غذایی قرار گیرد. در مجموع، بسیاری از عناصر رژیم غذایی مدرن می تواند بر فلور میکروبی معده مؤثر باشد، با وجود این میزان اثر فعالیت ورزشی به همراه رژیم غذایی هنوز روشن نشده است. بنابراین، محققین در یک مطالعه با هدف ارزیابی اثر رژیم غذایی و فعالیت ورزشی سعی کردند به سؤالات موجود در این زمینه پاسخ دهند. نتایج این مطالعه در مجله Gut به چاپ رسید.
بدین منظور، محققین در این مطالعه بر روی ورزشکاران حرفه ای تیم راگبی کار پژوهشی شان را انجام دادند. آزمودنی ها  (40N=) به دو گروه کنترل ( افراد غیرفعال)  و تجربی ( ورزشکار) تقسیم شدند. هر دو گروه از لحاظ سن، جنس و ترکیب بدنی همگن بودند. هر یک از آزمودنی ها یک پرسشنامه بسامد غذایی را پر کردند. فلور میکروبی معده آزمودنی ها نیز توسط روش 16S rRNA ارزیابی شد.
یافته های حاصل از تجزیه و تحلیل های آماری نشان داد که تفاوت معناداری در میزان آنزیم کراتین کیناز( مارکر فعالیت ورزشی شدید)، نشانگرهای التهابی و سوخت و سازی در بین ورزشکاران و گروه کنترل وجود دارد. البته این یافته دور از انتظار نبود، به دلیل این که به طور معمول مقادیر آنزیم کراتین کیناز، مارکرهای التهابی و سوخت وسازی در ورزشکاران بالا می باشد. باوجود این، نکته قابل توجه در یافته های این مطالعه، تنوع بالای میکرو ارگانیسم های معده ای در ورزشکاران بود. جالب این است که مقادیر بالای کراتین کیناز و نیز مصرف مازاد پروتئین با تنوع و گوناگونی زیاد فلور میکروبی معده ورزشکاران همبستگی مثبتی داشت.
محققین بر اساس نتایج این مطالعه پیشنهاد کردند که فعالیت ورزشی به همراه رژیم غذایی می تواند بر تنوع و گوناگونی فلور میکروبی معده که تحت عنوان باکتری های همیار شناخته شده اند مؤثر باشد. با وجود این، بر این نکته که روابط پیچیده بین اجزای رژیم غذایی با فعالیت ورزشی می تواند بر این تنوع اثر داشته باشد نیز تأکید کردند.
نکته عملی: بر اساس نتایج مطالعات انجام شده در زمینه اثرات افزایش تنوع فلور میکروبی روده بر سلامتی و نیز ارتباط کاهش تنوع آن با بروز بسیاری از بیماری های و نیز ابتلا به چاقی، می توان نتیجه گرفت که پرداختن به فعالیت ورزشی در کنار یک رژیم غذایی سالم می تواند به عنوان یک راهبرد ویژه جهت پیشگیری از ابتلا به بیماری های در نظر گرفته شود.

منبع:

S. F. Clarke Exercise and associated dietary extremes impact on gut microbial diversity. Gut, 2014
 

تعداد بازدید: 1142

تذکر مهم شما نمی توانید با تکیه بر مطالبی که در سایت e پزشک منتشر می شود مبادرت به خود درمانی کنید.