بازدید: 6681

دکتر امیدوار رضایی میرقائد

  استان تهران، شهر تهران، کارگر جنوبی ، خیابان کمالی ، مرکز پزشکی لقمان حکیم

  55419005 (021)

  dorezai@tebagahi.com

http://drrezaee.net

دکتر امیدوار رضایی میرقائد
دکتر امیدوار رضایی میرقائد
دکتر امیدوار رضایی میرقائد
دکتر امیدوار رضایی میرقائد

پزشکان مشابه

دکتر گیو شریفی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مسعود خدیوی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر رضا جباری

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر خسرو پارسا

متخصص جراحی مغز و اعصاب

دکتر مسعود شیروانی

متخصص جراحی مغز و اعصاب

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد