بازدید: 1197

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

  استان تهران، شهر تهران، بلوار کشاورز( امیرآباد)، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تهران

  88926175 (021)

  66419537 (021)

  chancellor@tums.ac.ir

http://www.tums.ac.ir

طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد