بازدید: 1616

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

  استان تهران، شهر تهران، بزرگراه شهید چمران، خیابان یــمن، خیابان شهید اعــرابی، جنب بیمارستان آیت الله طالقانی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

  23871 (021)

  info@sbmu.ac.ir

http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی
طراحی وب سایت و  میزبانی وب :  پیشرو سامانه آراد